Algemene voorwaarden Gitaar in de Klas (GidK) – Digmon Roovers

Oprichter: Digmon Roovers
mobiel: 06-55378258
mail: digmonroovers@gmail.com
KVK: 01152521 / BTW: NL001440362B89
Adres: K. Adenauerstraat 25
9728 SJ, Groningen
ING: NL47 INGB 0006 8779 29
website: https://gitaarindeklas.nl  /  digmonroovers.com
mail algemeen: gitaarindeklas@gmail.com

Gitaar in de Klas (GidK) – Digmon Roovers
Gevestigd aan K. Adenauerstraat 25, 9728 SJ, Groningen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
GidK – Digmon Roovers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemeen
De algemene voorwaarden van GidK – Digmon Roovers zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met GidK – Digmon Roovers.
Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.
Bij het sluiten van een overeenkomst met GidK – Digmon Roovers aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

Misbruik
Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is GidK – Digmon Roovers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van de gebruiker stil te leggen.
Indien GidK – Digmon Roovers schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.
GidK – Digmon Roovers heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.

Opdrachtgever
De opdrachtgever is iedere natuurlijke persoon of professionele organisatie die het abonnement op de Gitaar in de Klas digitale lesomgeving afneemt.

Gitaar in de Klas digitale lesomgeving
Door een inlogsysteem afgeschermde website met oorspronkelijke filmpjes en lesmateriaal. Individuele personen hebben ieder de beschikking over alle pagina’s in de digitale lesomgeving.

Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen GidK – Digmon Roovers en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Opdrachtgever heeft deze algemene voorwaarden aanvaard middels het bestellen van een abonnement op de Gitaar in de Klas digitale lesomgeving.
3. GidK – Digmon Roovers wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.
4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten aan GidK – Digmon Roovers, waarbij derden betrokken worden.
5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
6. Op alle overeenkomsten tussen GidK – Digmon Roovers en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Bestellen van een abonnement op de Gitaar in de Klas digitale lesomgeving
1. Abonnementen op de Gitaar in de Klas digitale lesomgeving zijn aan te vragen door middel van het nemen van een abonnement. Na het (verplicht) invullen van persoonsgegevens en betaling van het abonnementsgeld is de aanvraag definitief en kan men direct in de inlog-omgeving.
2. Abonnementsprijzen staan vermeld op www.gitaarindeklas.nl.
3. De abonnementsprijzen zijn inclusief 21% btw.
4. Een individu of organisatie heeft tegen betaling van het abonnementsgeld gedurende de afgesproken periode na aankoopdatum de volledige beschikking over de mogelijkheden van de Gitaar in de Klas digitale lesomgeving.
5. Betaling geschiedt per bank.

Annulering van inschrijving door Opdrachtgevers
Deze annuleringsregeling betreft een inschrijving voor een abonnement op de Gitaar in de Klas digitale lesomgeving. Opzeggen kan door op de knop “Annuleren” in de “mijn account” omgeving te drukken.

Copyright, Intellectueel Eigendom en Vertrouwelijkheid
1. De rechten van het Intellectuele Eigendom met betrekking tot de inhoud van de volledige inhoud van de Gitaar in de Klas digitale lesomgeving worden door GidK – Digmon Roovers voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van GidK – Digmon Roovers is Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten daarvan te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen. Hiermee wordt ook bedoeld het verstrekken van persoonlijk aan Opdrachtgever toegekende inlogcodes aan derden.
3. GidK – Digmon Roovers, behoudens verplichtingen die de wet oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan GidK – Digmon Roovers door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
Meer informatie.
Ondanks de inzet van GidK – Digmon Roovers kan het voorkomen dat abonnementhouder (Opdrachtgever)ontevreden is over een werkwijze of afhandeling. GidK – Digmon Roovers staat open voor kritiek en voor het vinden van een oplossing.
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door GidK – Digmon Roovers, kun je contact opnemen via email-adres: gitaarindeklas@gmail.com

Melding, indienen van een klacht
1. Ondanks de inzet van GidK – Digmon Roovers Gym kan het voorkomen dat Opdrachtgever ontevreden is over een werkwijze of afhandeling. GidK – Digmon Roovers staat open voor kritiek en voor het vinden van een oplossing.
2. Wanneer sprake is van gebreken in de dienstverlening treedt Opdrachtgever binnen twee weken nadat Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk of telefonisch in contact met GidK – Digmon Roovers en probeert GidK – Digmon Roovers bij voorkeur in een persoonlijk gesprek met direct betrokkenen tot een oplossing te komen.
3. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan Opdrachtgever dit volgens de in dit artikel beschreven procedure middels een melding of indien nodig middels een formele klacht kenbaar maken.
4. GidK – Digmon Roovers heeft de verplichting zich in te spannen een melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.
5. Indien mogelijk zal GidK – Digmon Roovers de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal GidK – Digmon Roovers contact opnemen met de Opdrachtgever en nadere afspraken maken over de afhandeling.
6. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.
7. Indien de melding niet naar tevredenheid van de Opdrachtgever is afgehandeld, meldt de Opdrachtgever dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij GidK – Digmon Roovers. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 3 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten terzake verliest.
8. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste: De naam, het adres van de indiener;
De dagtekening;
Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
De periode waarin de klacht is ontstaan.

Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar:
Gitaar in de Klas
t.a.v. Digmon Roovers
K. Adenauerstraat 25
9728 SJ, Groningen
mail: gitaarindeklas@gmail.com

9. GidK – Digmon Roovers zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen schriftelijk (brief of e-mail) zullen worden teruggekoppeld aan de Opdrachtgever. Binnen 4 weken na ontvangst van de schriftelijke klacht, ontvangt de Opdrachtgever een voorstel met een oplossing voor de klacht.
10. De Opdrachtgever dient schriftelijk (via brief of e-mail) aan te geven aan GidK – Digmon Roovers of Opdrachtgever al dan niet akkoord is met het voorstel. Is de Opdrachtgever akkoord met de inhoud van het voorstel, dan gaat GidK – Digmon Roovers over tot het uitvoeren van het voorstel. Is de Opdrachtgever niet akkoord, dan doet GidK – Digmon Roovers binnen 4 weken een nieuw voorstel. De Opdrachtgever dient schriftelijk aan te geven aan GidK – Digmon Roovers of de Opdrachtgever al dan niet akkoord is met het nieuwe voorstel. Is de Opdrachtgever akkoord met de inhoud van het nieuwe voorstel, dan gaat GidK – Digmon Roovers over tot het uitvoeren van dat voorstel.
11. Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door GidK – Digmon Roovers  en slechts met direct betrokkenen besproken.
12. Ingediende klachten worden door GidK – Digmon Roovers geregistreerd en voor een periode van zeven jaren bewaard.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld d.d. 17-04-2023.
© Gitaar in de Klas – Digmon Roovers